Screen Shot 2018-04-09 at 4.45.11 PM-1

O-1

 Contactos

Screen Shot 2017-11-01 at 5.51.45 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 5.52.14 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 5.52.45 PM.png
Screen Shot 2017-11-01 at 5.46.44 PM.png    

 Datos Fuentes

Screen Shot 2017-11-01 at 5.49.06 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 5.49.13 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 5.49.20 PM.png
Screen Shot 2018-04-09 at 5.17.49 PM    
G-1

 Contactos

Screen Shot 2017-11-01 at 6.19.09 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 6.19.50 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 6.20.19 PM.png
Screen Shot 2017-11-01 at 6.50.57 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 6.51.31 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 6.53.03 PM-2.png
Screen Shot 2017-11-01 at 6.55.36 PM.png    

Etiquetas de contacto

Screen Shot 2017-11-01 at 7.05.16 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.05.45 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.06.37 PM.png

Etiquetas de búsquedas

Screen Shot 2017-11-01 at 7.09.12 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.09.20 PM.png  

A-5

Envío masivo de contactos

Screen Shot 2017-11-01 at 7.13.43 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.14.52 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.15.55 PM.png
Screen Shot 2017-11-01 at 7.16.56 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.17.26 PM.png  Screen Shot 2018-03-23 at 12.55.54 PM.png

 Envíos

Screen Shot 2017-11-01 at 7.18.20 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.18.49 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.19.54 PM.png
Screen Shot 2017-11-01 at 7.21.33 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.22.12 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.23.09 PM.png
Screen Shot 2017-11-01 at 7.24.48 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.25.51 PM.png Aplicación_móvil_de_MasterBase_d
Screen Shot 2017-11-01 at 7.24.48 PM.png    

Contenidos

Screen Shot 2017-11-01 at 7.26.43 PM.png    

Automata

Screen Shot 2017-11-01 at 7.27.46 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.28.23 PM.png  

Notificaciones móviles

Screen Shot 2018-02-08 at 11.04.15 AM.png    

Reportes

 Envíos masivos de mensajes

Screen Shot 2017-11-01 at 7.31.37 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.32.13 PM.png  

Envíos únicos de mensajes

Screen Shot 2017-11-01 at 7.34.06 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.34.47 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.35.18 PM.png
ws ws  

 

Notificaciones móviles

Screen Shot 2018-02-08 at 11.20.33 AM.png    

Configuración

 Permisos

Screen Shot 2017-11-01 at 7.36.47 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.37.15 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.38.11 PM.png
Screen Shot 2017-11-01 at 7.39.10 PM.png    

 Base de contactos

Screen Shot 2017-11-01 at 7.40.47 PM.png  Screen Shot 2018-03-26 at 10.26.10 PM.png  

 Notificaciones móviles

Screen Shot 2018-02-08 at 11.23.36 AM.png    

Términos y Condiciones

Screen Shot 2017-11-01 at 7.42.07 PM.png    

Billing

Screen Shot 2017-11-01 at 7.44.30 PM.png Screen Shot 2017-11-01 at 7.44.36 PM.png